wersja polskaenglish versiondeutsche version
 
City Tour - odkrywamy Poznań!
Proponujemy kilkugodzinną wycieczkę objazdową, z przewodnikiem w wybranym języku, po najważniejszych atrakcjach turystycznych Poznania. Przejedziemy przez 1000 lat historii oraz dojedziemy aż nad Maltę! Na końcu wycieczki na wszystkich uczestników czeka słodka niespodzianka.
Zapraszamy do wspólnego odkrywania Poznania!

Szczegóły >>
zobacz więcej
     

WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych organizowanych przez MARPOL TRAVEL TOMASZ MARCHWIŃSKI


1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych,

2. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy przez Klienta i Organizatora oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości co najmniej 30% wartości imprezy turystycznej. Pozostała należność powinna być dopłacona nie później niż 25 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku podpisania Umowy w terminie 25 dni i krótszym, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej należy dokonać pełnej wpłaty za imprezę turystyczną.

3. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę może być przyczyną skreślenia Klienta z listy – na warunkach rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

4. W przypadku imprez turystycznych grupowych Klient przekazuje najpóźniej 30 dni przed realizacją imprezy informację o liczbie uczestniczących osób. Organizator na tej podstawie ustala w ciągu 5 dni ostateczną cenę i przekazuje ją Klientowi.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od Organizatora powodów i okoliczności – decyzje władz państwowych, działania siły wyższej oraz jeżeli liczba uczestników imprezy nie osiągnie na 25 dni przed jej rozpoczęciem zakładanego minimum. Z tych powodów uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty.

6. Ceny przedstawione w programie są cenami stałymi. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, takich jak zmiany taryf przewozowych itp., nie później jednak niż na 20 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy. W takich przypadkach zmiana ceny nie stanowi zmiany warunków umowy.

7. O wszelkich zmianach dotyczących warunków uczestnik powiadamiany jest na piśmie przez Organizatora na podany adres w umowie. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty zawiadomienia uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy.

8. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w wypadku:
a) odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w pkt 5,
b) odstąpienia uczestnika od umowy spowodowanego zmianą warunków umowy.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub winy osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzenia szkody lub strat.

10. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie niewykorzystanych przez uczestników świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu).

11. Rezygnacja z udziału w imprezie może mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta w biurze. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania w biurze organizatora wiadomości o rezygnacji Klienta.

12. W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Organizator dokonuje potrącenia od Klienta rzeczywistych poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem imprezy, nie więcej jednak niż:
a) przy rezygnacji między 35, a 25 dniem – 25% ceny imprezy od osoby,
b) przy rezygnacji między 24, a 15 dniem – 50% ceny imprezy od osoby,
c) przy rezygnacji między 14, a 8 dniem – 75% ceny imprezy od osoby,
d) przy rezygnacji poniżej 8 dni – 100% imprezy.
Organizator nie będzie dokonywać procentowych potrąceń, jeżeli w miejsce osoby rezygnującej Klient przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem.

13. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.

14. W przypadku wykupienia przez Organizatora imprezy organizowanej przez innego organizatora, obowiązują warunki uczestnictwa odpowiednie dla danego organizatora, które stanowią załącznik do umowy.

15. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez uczestnika. Jeżeli jednak z winy biura lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od jakości wynikającej z treści zawartej umowy, biuro przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i obowiązane jest do dokonania zwrotu wniesionej opłaty za usługę:
a) jeżeli z przyczyn obiektywnych następuje zmiana programu imprezy w czasie jej trwania uczestnikom przysługuje zwrot równowartości nie zrealizowanych świadczeń z zastrzeżeniem 15c i 15d,
b) wysokość odszkodowania wylicza się biorąc za podstawę wartość utraconego świadczenia określającego jego wartość w stosunku do zapłaconej ceny. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć ceny, jaką uczestnik zapłacił za świadczenie w chwili podpisywania umowy,
c) uczestnik ma prawo złożyć u pilota lub u rezydenta reklamację dotyczącą jakości świadczenia usług, którą pilot lub rezydent zobowiązany jest załatwić w miarę posiadanych możliwości w czasie trwania realizacji umowy. W wypadku jej nie załatwienia pilot lub rezydent przekazuje ją niezwłocznie Organizatorowi.
d) Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy lub od dnia złożenia jej w biurze w terminie nie później niż 7 dni po zakończeniu imprezy turystycznej, pod warunkiem zgłoszenie przez uczestnika u pilota lub u rezydenta umotywowanych na piśmie zastrzeżeń w czasie trwania realizacji umowy. W przypadku indywidualnego dojazdu warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora jest potwierdzenie reklamacji na voucherze.

16. Nie uważa się za wadę usługi, niedociągnięć zawinionych przez uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, za które Organizator nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz miejskich, awarie przewoźników itp.)

17. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez obie strony.


data i podpis Klienta

 

Warunki uczestnictwa w wersji pdf - do pobrania.

 
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.